OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Valná hromada se bude konat dne 26. 6. 2013 v 10:00 hod., v hotelu Jurys Inn Prague Hotel.

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8,
IČO: 00025500, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl B, vložka 495 (dále jen „Společnost“) svolává

řádnou valnou hromadu,
která se bude konat dne 26. 6. 2013 v 10:00 hod.,
v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.


Pořad jednání valné hromady:

1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za účetní období 2012. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2012.
4. Schválení Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31.12.2012 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31.12.2012.
5. Projednání návrhu představenstva na rozdělení zisku Společnosti. Schválení rozdělení zisku Společnosti za rok 2012.
6. Odvolání členů dozorčí rady Společnosti.
7. Volba členů dozorčí rady Společnosti.
8. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
9. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2013.
10. Závěr.

Rozhodný den k účasti na valné hromadě:

Rozhodným dnem k účasti na řádné valné hromadě je sedmý den předcházející den konání řádné valné hromady, tj. den 19. 6. 2013.

Účast na valné hromadě:

1. Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě:

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a místě konání valné hromady.

Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

Akcionáři mohou k udělení plné moci využít formulář plné moci, který Společnost od 22. 5. 2013 do dne konání valné hromady zpřístupní v listinné podobě v sídle Společnosti a uveřejní na internetových stránkách Společnosti
www.rmsmezzanine.cz v elektronické podobě. Každý má právo vyžádat si zaslání formuláře plné moci na svůj náklad a na své nebezpečí v listinné podobě nebo elektronickým prostředkem na emailové adrese: info@rmsmezzanine.cz. Společnost přijímá sdělení o udělení nebo odvolání plné moci k zastoupení na řádné valné hromadě na emailové adrese info@rmsmezzanine.cz.

2. Práva akcionářů související s účastí na valné hromadě a způsob jejich uplatnění

Akcionář má právo účastnit se řádné valné hromady, hlasovat na ní, právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se Společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání řádné valné hromady, a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Vysvětlení může být poskytnuto formou souhrnné odpovědi na více otázek obdobného obsahu. Náklady spojené s účastí na valné hromadě si hradí akcionáři.

a. Počet akcií a hlasovací práva:

Základní kapitál Společnosti činí 532 535 567,- Kč (slovy: pětsettřicetdva miliónů pětsettřicetpět tisíc pětsetšedesátsedm korun českých) a je rozvržen do 1 065 071 134 (slovy: jedna miliarda šedesátpět miliónů sedmdesátjeden tisíc jednostotřicetčtyři) kusů kmenových akcií na majitele v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě 0,50 Kč. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 0,50 Kč připadá jeden hlas. Všechny akcie mají zaknihovanou podobu, znějí na majitele a jsou kótovány.

b. Účast a hlasování na valné hromadě:

Akcionáři přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných, která obsahuje obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jména, příjmení a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, popř. jeho zástupce a jmenovitou hodnotu akcií, které opravňují k hlasování. K listině přítomných se připojí plné moci případných zástupců a její správnost stvrzuje podpisem předseda valné hromady a zapisovatel. Na valné hromadě jsou postupně projednávány jednotlivé body pořadu jednání. Hlasování se provádí způsobem uvedeným ve stanovách Společnosti a v jednacím a hlasovacím řádu řádné valné hromady. Hlasování se provádí zásadně pomocí hlasovacích lístků s využitím výpočetní techniky, pokud řádná valná hromada výslovně nerozhodne jinak.

c. Právo uplatňovat návrhy a protinávrhy:

Jestliže akcionář hodlá uplatnit na řádné valné hromadě protinávrhy k návrhům dle tohoto oznámení, je povinen doručit písemné znění svého návrhu nebo protinávrhu Společnosti nejméně pět pracovních dnů přede dnem konání valné hromady. Představenstvo je povinno uveřejnit jeho protinávrh se svým stanoviskem, pokud je to možné, nejméně tři dny před datem konání řádné valné hromady. Záležitosti, které nebyly zařazeny na program jednání řádné valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů Společnosti. V případě více návrhů (protinávrhů) k bodům programu jednání řádné valné hromady se o jednotlivých návrzích hlasuje v pořadí:

1) Návrh představenstva
2) Návrh dozorčí rady
3) Ostatní návrhy v pořadí dle počtu hlasů akcionářů podávajících návrh s tím, že nejprve se hlasuje o návrhu akcionáře s největším počtem hlasů.

Pokud kterýkoli návrh podle výše uvedeného pořadí získá potřebnou většinu hlasů, o dalších návrzích se již nehlasuje.

d. Právo žádat zařazení určité záležitosti na program jednání valné hromady:

Představenstvo na žádost akcionáře nebo akcionářů Společnosti, kteří mají akcie, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dosahuje alespoň 3 % základního kapitálu, za předpokladu, že je každý z bodů návrhu doplněn odůvodněním nebo návrhem usnesení a že je představenstvu doručen nejpozději do 20 dnů před rozhodným dnem, zařadí jimi určenou záležitost na pořad jednání řádné valné hromady.

e. Způsob a místo získání dokumentů:

Akcionář, případně jiné osoby, u nichž to vyplývá ze zákona, mohou od 22. 5. 2013 do dne konání valné hromady: nahlédnout v pracovních dnech od 9.00 do 16.00 hod do Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31. 12. 2012, Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok končící 31. 12. 2012, zprávy o vztazích mezi propojenými osobami, a dalších dokumentů, návrhů usnesení valné hromady, včetně příslušných návrhů nebo protinávrhů akcionářů, obdržet v listinné podobě formulář plné moci k zastupování akcionáře na valné hromadě, případně vyžádat si na své náklady a své nebezpečí zaslání tohoto formuláře v listinné podobě; seznámit se s textem oznámení o konání valné hromady v Obchodním věstníku a na internetových stránkách www.zakonna-oznameni.cz, a to v sídle Společnosti na adrese: Sokolovská 394/17, Karlín, 186 00 Praha 8. Společnost vydá každému svému akcionáři, který o to požádá (osobně v sídle Společnosti nebo zasláním písemné žádosti na adresu sídla Společnosti) bez zbytečného odkladu bezplatně opis nebo výpis z výše uvedených listin.

Rozhodnutí o rozdělení zisku Společnosti za rok 2012

Představenstvo předloží na valné hromadě návrh o rozdělení zisku Společnosti za rok 2012, na základě kterého navrhne zisk Společnosti za rok 2012 ve výši 83.294.872,- Kč převést na nerozdělený zisk minulých let.

Hlavní údaje z Účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. končící k 31. 12. 2012 dle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) ve znění přijatém Evropskou unií (v tis. Kč)

AKTIVA (v tis. Kč): PASIVA (v tis. Kč):
stálá aktiva 4 302 584 tis. Kč vlastní kapitál 2 220 675 tis. Kč
oběžná aktiva 1 810 283 tis. Kč cizí zdroje 3 892 192 tis. Kč

Hospodářský výsledek za období 1.1.2012 – 31.12.2012 (v tis. Kč): 83 295 tis. Kč

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.