RMS Mezzanine, a.s, zveřejnila hospodářské výsledky v konsolidované výroční zprávě za rok 2016

V roce 2016 společnost v rámci své činnosti vyhodnotila 29 investičních příležitostí. Nejvíce byly zastoupeny projekty z oblasti nemovitosti a následně se do popředí dostávají projekty z oblasti informačních technologií a telekomunikací. Z tohoto počtu představenstvo společnosti vybralo 14 nových projektů, do nichž bylo investováno více než 1 623 mil. CZK. Počet analyzovaných projektů se ve srovnání s minulým obdobím sice snížil, ale to je opět jen výsledkem zaměření společnosti na více bonitní investiční příležitosti.

Během roku 2016 došlo v červnu k odprodeji pohledávky společnosti, která podniká v oblasti cestovního ruchu a dále k úplnému splacení několika krátkodobých úvěrů, který od společnosti čerpaly různé fi nanční společnosti, které poskytují fi nancování středoevropským podnikům. U stávajícího portfolia i nadále probíhá sledování výkonnosti investic, a to z důvodů co nejpřesnějšího obrazu o příspěvku jednotlivých investičních projektů k plnění celkových cílů společnosti.

Společnost vykázala na konsolidované úrovni čistý zisk ve výši 10 961 tis. Kč. Konsolidovaná bilanční suma společnosti meziročně vzrostla o 325 188 tis. Kč na 5 483 788 tis. Kč stejně jako konsolidovaný vlastní kapitál o 83 235 tis. Kč na 2 417 934 tis. Kč. V následujícím roce 2017 bude vedení společnosti usilovat o důsledné řízení ziskovosti a rizikovosti portfolia, o udržení hodnoty aktiv společnosti a vyhledávání dalších vhodných investic pro zhodnocení.

Kontakt pro média:
Mgr. Lenka Barteková
M: + 421 911 812 345
E: bartekova@rmsmezzanine.cz
www.rmsmezzanine.cz