Valná hromada 2012

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s. svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 27.6.2012 v 10:00 hod., v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Účast na valné hromadě – Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě

Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

Tlačivo: Formulářová plná moc pro valnou hromadu společnosti RMS Mezzanine, a.s.

 

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – rozšíření působnosti dozorčí rady - změna orgánu Společnosti, do jehož působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva Společnosti podle ustanovení § 194 odst.1 obchodního zákoníku.
3. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za období 2010 - 2011. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
4. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 - 2011.
5. Schválení Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011.
6. Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
7. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.
8. Závěr.

Bod 1: Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1. – schválení Jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady konané dne 27.června 2012.
Jednací a hlasovací řád řádné valné hromady konané dne 27.června 2012.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1. – volba orgánů řádné valné hromady konané dne 27. června 2012.

Bod 2: Rozhodnutí o změně stanov Společnosti – rozšíření působnosti dozorčí rady - změna orgánu Společnosti, do jehož působnosti náleží volba a odvolání členů představenstva Společnosti podle ustanovení § 194 odst. 1 obchodního zákoníku.
Návrh změny stanov.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 2.

Bod 3: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za období 2010 – 2011.
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 - 2011.
Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku  je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 – 2011.
V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 5: Schválení Individuální účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011.
Individuální účetní závěrka RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidovaná účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011 jsou součástí Konsolidované výroční zprávy společnosti RMS Mezzanine, a.s. za období 2010 – 2011.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5.
Vyjádření dozorčí rady k Individuální účetní závěrce RMS Mezzanine, a. s. za období končící 31.12.2011 a Konsolidované účetní závěrce RMS Mezzanine, a.s. za období končící 31.12.2011 dle § 198 obchodního zákoníku je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti za období 2010 – 2011.

Bod 6: Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady Společnosti.
Schválení smluv o výkonu funkce členů dozorčí rady.
Smlouva o výkonu funkce – Martin Bučko.
Smlouva o výkonu funkce - Ing. Gabriel Ribo.
Smlouva o výkonu funkce – Ing. Matej Taliga.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6.

Bod 7: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.
Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s., a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2012.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7.