Valná hromada 2011

DALŠÍ DOKUMENTY K VALNÉ HROMADĚ ZE DNE 17. ČERVNA 2011:

NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O PRŮBĚHU A ZÁVĚRECH ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE
NOTÁŘSKÝ ZÁPIS O ZMĚNE STANOV SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE
ZÁPIS Z ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY SPOLEČNOSTI RMS MEZZANINE ZE DNE 17. ČERVNA 2011

 
Společnost RMS Mezzanine, a.s. zveřejňuje Zprávu z řádné valné hromady
ze dne 17. června 2011

Víc v dokumentu: Zpráva z řádné valné hromady společnosti RMS Mezzanine dne 17. června 2011


OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

Představenstvo společnosti RMS Mezzanine, a.s.  svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 17.6.2011 v 10:00 hod., v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady: OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY

OZNÁMENÍ O KONÁNÍ ŘÁDNÉ VALNÉ HROMADY – HN

Účast na valné hromadě – Registrace a zastoupení akcionářů na valné hromadě
Registrace akcionářů bude zahájena v 9.30 hod. v den a místě konání valné hromady. Akcionář může vykonávat svá práva na valné hromadě osobně nebo v zastoupení. Zmocněnci jsou povinni předložit písemnou speciální plnou moc k zastupování akcionáře na valné hromadě, přičemž z této plné moci musí vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromad v určitém období, podpis na plné moci musí být úředně ověřen. Práva spojená s akciemi Společnosti je oprávněn vykonávat ten, kdo byl uveden v evidenci zaknihovaných cenných papírů k rozhodnému dni. Je-li akcionářem nebo zmocněncem akcionáře právnická osoba, musí předložit také výpis z obchodního rejstříku ne starší jednoho měsíce.

Tlačivo: Formulářová plná moc pro valnou hromadu společnosti RMS Mezzanine, a.s.

Informace pro akcionáře společnosti RMS Mezzanine, a.s. v souvislosti s přeshraniční fúzí sloučením:
Společnost emitovala 784.035 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, v zaknihované podobě, přičemž hlasovací právo je spojeno s 784.035 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč, v zaknihované podobě. Na každou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč připadá jeden hlas.
Datum konání mimořádné valné hromady je 10.11.2010 v 12:00 hodin, misto konání: Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.
V sídle společnosti RMS Mezzanine, a.s. v pracovních dnech od 9:00 do 16:00 hodin a v souladu s § 120b odst. 1 zákona o podnikání na kapitálovém trhu bude uveřejněno ode dne zveřejnění oznámení o konání mimořádné valné hromady v Obchodním věstníku a Hospodářských novinách, dokumenty týkající se pořadu jednání mimořádné valné hromady, návrh usnesení mimořádné valné hromady, informace o celkovém počtu akcií představující podíl na společnosti RMS Mezzanine, a.s. a celkový počet hlasů, která jsou s nimi spojeny.
Řádná valná hromada společnosti RMS Mezzanine, a.s., se sídlem Praha 4, Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 140 78, IČ: 00025500, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 495 se bude konat dne 17. června 2011 od 10 hod. v hotelu Jurys Inn Prague Hotel, Sokolovská 11, 186 00 Praha 8.

Pořad jednání valné hromady:
1. Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu a volba orgánů řádné valné hromady.
2. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti Společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010. Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
3. Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
4. Schválení mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. a konsolidované mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
5. Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2011.
6. Rozhodnutí o změně stanov – změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.
7. Rozhodnutí o změně stanov – rozšíření působnosti dozorčí rady o výkon funkce výboru pro audit.
8. Závěr.

Bod 1: Zahájení, schválení jednacího a hlasovacího řádu řádné valné hromady a volba orgánů řádné valné hromady.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 1.

Bod 2: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.
Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku za rok 2010.
Souhrnná vysvětlující zpráva dle § 118 odst. 8 zákona o podnikání na kapitálovém trhu.
Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010.

Bod 3: Zpráva dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Stanovisko dozorčí rady ke zprávě o vztazích mezi propojenými osobami za rok 2010 dle § 66a odst. 10 obchodního zákoníku je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.
Výroční zprávu za rok 2010 naleznete od 11.5.2011 zde. V rámci tohoto bodu se hlasování nepředpokládá.

Bod 4: Schválení mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s. a konsolidované mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
Mezitimní účetní závěrka RMS Mezzanine, a. s., a konsolidovaná mezitimní účetní závěrka RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 4.
Úplná znění mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s., za rok 2010 a konsolidované mezitimní účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. za rok 2010 naleznete zde. Vyjádření dozorčí rady k mezitimní účetní závěrce společnosti a konsolidované mezitimní účetní závěrce RMS Mezzanine, a.s. dle § 198 obchodního zákoníku je součástí Zprávy dozorčí rady o výsledcích kontrolní činnosti.

Bod 5: Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s., a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2011.
Rozhodnutí o určení auditora k provedení povinného auditu, včetně ověření účetní závěrky RMS Mezzanine, a. s., a konsolidované účetní závěrky RMS Mezzanine, a.s. pro účetní období kalendářního roku 2011.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 5.

Bod 6: Rozhodnutí o změně stanov – změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.
Návrh změny stanov.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 6.

Bod 7: Rozhodnutí o změně stanov – změna způsobu uveřejňování oznámení o konání valné hromady.
Návrh změny stanov.
Návrh představenstva na usnesení valné hromady k bodu 7.